Агентство тренингов Бэллы Квят

Мы знаем все о личностном и карьерном росте, о конфликтах-реальности жизни, о привычках успешных людей и многое другое что поможет вам воплотить ваши мечты в реальность

Наше агентство профессионально занимается личностным развитием людей, учит управлять своим временем, помогает наладить отношения с близкими и с помощью наших тренингов вы обязательно найдете свой путь в жизни. Тренинги построены на авторских курсах мировых спикеров...

Человек с вебинара

О тренингах

Финансовые вебинары

Фінансова звітність та декларування з податку на прибуток за 3 квартали з урахуванням останніх змін

ПРОГРАММА БЛОК 1. Фінансова звітність та декларація з податку на прибуток підприємств за 3 квартали 2020 з урахуванням законів № 466 та 786
 1. Проблемні питання фінансової звітності:
  - дисконтування процентних та безпроцентних позик та їх вплив на доходи та витрати з урахуванням позиції податкової;
  - вплив суттєвості на необхідність дисконтування;
  - порядок відображення позик від засновників та інших кредиторів;
  - курсові різниці та їх вплив на фінансовий результат до оподаткування.
 2. Численні зміни щодо амортизації ОЗ та їх відображення у додатку АМ до декларації з податку на прибуток за 3 квартал:
  - вплив зміни вартісного критерію з 6000 до 20000 грн – з якої дати застосовувати, до яких об’єктів, так як врахувати в обліковій політиці тощо;
  - як обліковувати необоротні активи вартістю до 20000 грн. і чи вносити зміни до облікової політики;
  - дозвіл на застосування виробничого методу амортизації – як скористатися;
  - заборона амортизації при тимчасовому невикористанні ОЗ (з урахуванням змін Закону № 786);
  - скорочені строки амортизації для окремих груп ОЗ та підводні камені їх застосування;
  - аналіз типових помилок за операціями з невиробничими ОЗ;
  - продаж ОЗ з групи вибуття: як обліковувати;
  - інвестиційна нерухомість: два підходи до обліку і відображення в звітності.
 3. Податкові коригування за штрафними санкціями: чому, отримавши штрафи від податкової або іншого контролюючого органу, необхідно не забути відобразити їх в прибутковій декларації
 4. Коригування в операціях з нерезидентами: продаж та придбання товарів/послуг за угодами з «низькоподатковими» нерезидентами та вплив визначення «ділової мети» на податкові наслідки операції
 5. «Конструктивні дивіденди» та авансовий внесок з податку на прибуток
 6. Нові коригування з податку на прибуток у старій формі декларації: в яких рядках відобразити (з урахуванням останніх роз’яснень ДПСУ)
 7. Які додаткові зміни з податку на прибуток передбачені законопроектом №4065 («коригуючий» проект про внесення змін до Закону №466)
 8. Інші питання, актуальні на дату проведення семінару
БЛОК 2. Адміністрування податків та відповідальність за помилки у звітності
 1. 2.1. Нові розміри штрафних санкцій за Законом № 466.
 2. 2.2. Мораторій на перевірки та штрафи:
  - як застосовується і на які порушення поширюється
  - від чого захищає платника, а від чого ні
 3. Зупинення строків давності на час мораторію: які податкові періоди підпадатимуть під перевірки після закінчення мораторію
 4. Як відповідати на запити податкової, отримані під час дії мораторію.
 5. Скасування мораторію на перевірки та штрафи за законопроектом № 4101: як це відбуватиметься

Тренер - Циганок Юрій

23 жовтня
10.00-13.00

Дисконтирование задолженности в годовой и промежуточной отчетности по ПСБУ и МСФО

ПРОГРАММА
 1. Применение концепции стоимости денег во времени в учете и отчетности.
 2. Выбор ставки дисконта и периода для процедуры дисконтирования. Эффективная ставка процента в ПСБУ и МСФО. Особенности их расчета в промежуточной отчетности.
 3. Отражение в учете и отчетности операций с дебиторской и кредиторской задолженностью:
  3.1.- на которую начисляются проценты по рыночной ставке;
  3.2.- на которую начисляются проценты по ставке, существенно отличающейся от рыночной;
  3.3.- на которую не начисляются проценты.
 4. Порядок проведения перерасчетов на конец отчетного периода.
 5. Оценка по справедливой, амортизированной и дисконтированной стоимости.
 6. Особенности оценки и отражения в отчетности финансовых активов и финансовых обязательств в соответствии с требованиями МСФО.
 7. Оценка бизнес-модели, применяемой для классификации и учета финансовых инструментов.
 8. Нюансы оценки нефинансовых активов, полученных на условиях отсрочки платежа.

Тренер - Небыльцова Оксана

1-2 декабря
10.00-12.00

МСФО 16 «Аренда»: новые требования и сравнительная характеристика с МСБУ 17 «Аренда»

1. Сравнение сферы применения и определения аренды в МСБУ 17 «Aренда» и МСФО 16 «Аренда».
2. Критерии идентификации договора в целом или его отдельных компонентов как договора аренды.
3. Ключевые изменения в порядке отражения операций аренды актива у арендатора в соответствии с МСФО 16 «Аренда».
 1. Срок аренды, арендные платежи и ставка дисконта
 2. Первоначальная оценка и отражение в учете обязательства по аренде актива
 3. Первичное признание и определение первоначальной стоимости актива в качестве права его пользования.
 4. Определение и отражение в учете и отчетности стоимости актива в качестве права его пользования, а также обязательства по аренде на последующую отчетную дату.
 5. Предусмотренные упрощения для учета отдельных операций аренды
4. Особенности отражения операций аренды актива у арендодателя в соответствии с новым МСФО 16 «Аренда».
5. Переоценка и модификация аренды
6. Порядок перехода на МСФО 16 «Аренда».

Тренер - Небыльцова Оксана

21-22 октября
10.00-13.00

Учетная политика: от суждения к документу

Долгое время на учетную политику большинство отечественных компаний смотрели как на простую формальность, и такой документ занимал всего несколько страниц. Но, сейчас, в свете требований Налогового кодекса Украины этот документ получил второе дыхание. Кроме того, он крайне важен и при переходе компании на составление финансовой отчетности согласно положений МСФО, и, особенно при подаче отчетности в электронной форме на основе таксономии согласно действующему законодательству. Поэтому на нашем вебинаре мы рассмотрим как базовые нормативные требования к учетной политике, так и остановимся на практических нюансах ее наполнения. Рассмотрение особенностей формирования требований учетной политики для основных средств, дебиторов, кредиторов и запасов сопровождается конкретными примерами.

ПРОГРАММА:
 1. Учетная политика – формальная норма закона или жизненная необходимость для компании
 2. Порядок формирования учетной политики по ПСБУ
 3. МСФО-формат учетной политики
 4. Порядок внесения дополнений и изменений к учетной политики
 5. Оценки, используемые для представление разных активов в учете и отчетности.
 6. Основные моменты учетной политики для основных средств
 7. Что надо учесть в учетной политике в отношении запасов
 8. Особенности учетной политики для дебиторов и кредиторов

По итогам вебинара вы сможете как внести дополнения в ваш уже существующий внутренний распорядительный документ, так и сформировать положения учетной политики по основным статьям финансовой отчетности, если вы готовите такой документ впервые.

Тренеры - Коршикова Рената, Небыльцова Оксана

27-28 октября
19.00 – 21.00

МЕЖДУНАРОДНЫЕ СТАНДАРТЫ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ: необходимый минимум для профессионального и карьерного роста финансистов

Уважаемые коллеги! Процесс подготовки украинскими предприятиями финансовой отчетности в соответствии Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) набирает все больше оборотов. Такое широкое, законодательно закрепленное в Украине применение МСФО, ставит перед представителями финансово-бухгалтерских служб множество вопросов, решение которых осуществляется традиционным для многих методом собственных «проб и ошибок». В тоже время, самым действенным способом преодоления возникающих сложностей является опора на собственные знания. Поэтому, по Вашим многочисленным просьбам предлагаем цикл вебинаров по изучению Международных стандартов финансовой отчетности (МСФО).
Данная серия вебинаров предполагает глубокое изучение наиболее значимых для предприятий МСФО, которые, несмотря на их кажущуюся очевидность и известность, тем не менее, вызывают больше всего вопросов. На вебинарах буду обсуждены практические вопросы применения стандартов, начиная с признания и заканчивая раскрытием информации по соответствующим элементам финансовой отчетности.
Каждый вебинар рассчитан на 4 часа. Слушатель может посетить как все, так и только те из них, которые вызывают наибольшую сложность, чтобы сформировать четкое понимания основ учетной политики в отношении рассматриваемым стандартов.

Вебинар 1
МСБУ 16 «Основные средства»
 1. Порядок признания основных средств и определения их первоначальной стоимости в зависимости от источников и условий получения.
 2. Модели оценка основных средств после их первичного признания. Методика определения и отражения в учете изменения балансовой стоимости основных средств.
 3. Начисление износа основных средств. Начало и прекращение начисления износа.
 4. Отражение последующих расходов, связанных с основными средствами, после их первичного признания. Выбытие существенных компонентов основных средств.
 5. Критерии и отражение выбытия основных средств. Классификация основных средств как «удерживаемых для продажи».
МСБУ 23 «Расходы по процентам»
 1. Общий порядок отражения расходов по процентам. Определение «квалифицированного актива».
 2. Формирование расходов по процентам, разрешенным для капитализации.
 3. Начало, приостановление и прекращение капитализации расходов по процентам.
Вебинар 2
МСБУ 2 «Запасы»
 1. Определение, классификация и критерии признания запасов.
 2. Состав затрат на приобретение запасов.
 3. Формирование себестоимости НЗП и готовой продукции.
 4. Оценка запасов при их выбытии: альтернативные учетные политики.
 5. Формирование балансовой стоимости запасов.
МСФО 15 «Выручка по договорам с покупателями»
 1. Сфера действия МСФО 15.
 2. Основные термины МСФО 15.
 3. Идентификация контракта (договора) с заказчиком.
 4. Идентификация контрактных обязательств.
 5. Определение цены операции (транзакции).
 6. Соотнесение цены операции и контрактных обязательств.
 7. Признание выручки при исполнении контрактных обязательств.
Вебинар 3
МСБУ 40 «Инвестиционная собственность»
 1. Порядок первичного признания и оценки инвестиционной собственность.
 2. Модели оценки инвестиционной собственности после первичного признания.
 3. Изменение модели, переклассификация и выбытие инвестиционной собственности.
МСБУ 39 «Финансовые инструменты: признание и оценка», МСФО 9 «Финансовые инструменты»
 1. Классификация и оценка финансовых инструментов.
 2. Особенности оценки финансовых инструментов, оцениваемых по амортизированной стоимости.
 3. Особенности оценки финансовых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости.
 4. Модели фактически понесенных и ожидаемых расходов на уменьшение полезности финансовых инструментов.
Вебинар 4
МСФО 5 «Нетекущие активы, удерживаемые для продажи, и прекращенная деятельность»
 1. Сущность нетекущего актива и ликвидационной группы, удерживаемых для продажи.
 2. Порядок признания и первоначальной оценки нетекущего актива, удерживаемого для продажи.
 3. Порядок признания и первоначальной оценки ликвидационной группы, удерживаемой для продажи.
 4. Порядок раскрытия информации о нетекущих активах и ликвидационных группах, удерживаемых для продажи.
 5. Сущность прекращенной деятельности и порядок раскрытия информации о ней в финансовой отчетности.
МСБУ 37 «Обеспечения, непредвиденные обязательства и непредвиденные активы»
 1. Определение, виды и критерии признания обеспечений (резервов).
 2. Оценивание обеспечений (резервов) для целей составления финансовой отчетности.
 3. Непредвиденные обязательства: сущность, критерии признания, порядок раскрытия информации в финансовой отчетности.
 4. Сущность непредвиденных активов и раскрытие информации о них в финансовой отчетности.
Вебинар 5
МСФО 10 «Консолидированная финансовая отчетность»
МСБУ 27 «Отдельная финансовая отчетность»
МСБУ 28 «Инвестиции в ассоциированные предприятия»
МСФО 11 «Совместная деятельность»
 1. Определение сущности понятии «контроль», «группа», «материнское предприятие», «дочернее предприятие».
 2. Первоначальное признание и отображение в отдельной финансовой отчетности инвестора финансовых инвестиции в дочерние предприятия.
 3. Сущность и методические основы составления консолидированной финансовой отчетности.
 4. Особенности отображения в консолидированной финансовой отчетности финансовых инвестиций в ассоциированные компании.

Дата проведения вебинаров: вебинар 1 (10.11, 12.11); вебинар 2 (17.11, 19.11); вебинар 3 (24.11, 26.11); вебинар 4 (01.12, 03.12); вебинар 5 (08.12, 11.12);

Тренеры - Коршикова Рената, Небыльцова Оксана

19.00 – 21.00

Психологические вебинары

“РАССТАНОВКИ ОН-ЛАЙН”

Я завидую тем, кому еще только, предстоит открыть для себя метод “расстановки”. Вспоминаю свои ощущения от первой встречи. Ничего не понятно, удивительно, очень эмоционально, завораживающе. Точное понимание, что я нашла что-то очень ценное для себя. Освобождение, именно, то ощущение “как будто камень с души свалился”. Можно начать описывать технические вопросы, как проходят расстановки, как это работает. Расскажу на нашей встрече. Более важно, понять сам смысл - для чего. У каждого из нас, есть жизненный опыт. Там много разных историй. Веселых, трогательных, печальных. Какие-то вспоминаются с удовольствием. А, что-то, несмотря на давность, вызывает боль, обиду, злость. Это и есть тот “камень”, который мы носим в себе. Мы его чувствуем, но не видим и не знаем механизм, как от него избавиться. Или еще - на основе своего опыта, мы запоминаем наилучшую стратегию своего поведения, правила выживания. Стать незаметным, избегать конфликтов, полагаться на мнение окружающих, прятать свой страх за злостью, пассивность, которая компенсируется мечтами. Бывает, что мы из прошлого выносим запреты - нельзя радоваться, нельзя просить о помощи, нельзя чувствовать. Формируем убеждения - мир опасен, несправедлив, нельзя доверять. Мы взрослеем, можем, казалось бы, больше по факту, не очень зависим от других, многое можем, но… все время воспроизводим привычные стратегии. В расстановке, можно посмотреть на свой внутренний мир со стороны, допрожить незавершенное, создать новые эффективные стратегии, сделать ревизию убеждений и выйти из ограничений. Мы будем использовать метод “системное моделирование энергоинформационных процессов” (автор метода Зелинский А.В.)

Системное моделирование энергоинформационных процессов по Зелинскому А.В. (расстановки) - помогающая практика, метод работы с запросом клиента. Вы можете обратиться с любым запросом - отношения, бизнес, здоровье, тяжелые эмоциональные переживания, проблема выбора.

Ценность метода в том, что клиент во время работы для него, может посмотреть на свою ситуацию со стороны. Стать наблюдателем.

Включаются все центры восприятия. Визуальный, аудио, кинестетический. Во время работы проявляются убеждения, ценности, стратегии клиента. Сразу становятся заметны ограничения в системе клиента. Если сказать проще - у клиента есть, сформированный личным (семейным) опытом, способ реакции на событие.

Это и есть ограничение - “я автоматически, бессознательно умею реагировать только так”. Этим объясняется цикличность повторяющихся событий в жизни клиента. Более того, можно заметить воспроизведение семейных сценариев нескольких поколений. Задача ведущего, проявить, показать это клиенту и смоделировать иные, экологичные способы реакции. Мягко вывести клиента из замкнутого круга и создать многовариантность выбора.

Тренер - Петрова Инна

3 октября
10.00 – 13.00

Тренеры

Отзывы наших клиентов